Nová technická norma

Dňa 1.júna 2014 bola vydaná nová česká technická norma: STN 73 0605-1 Hydroizolácie stavieb - Povlakové hydroizolácie - Požiadavky na použitie asfaltových pásov.

Vznik normy inicioval Zväz výrobcov asfaltových pásov v SR so zámerom nastavenia štandardu kvality asfaltových pásov zabudovaných v SR. Podkladom pre text normy boli už zavedené interné požiadavky Zväzu na pásy označené značkou GARANCIA KVALITY.

Norma STN 73 0605-1 nadväzuje na výrobkovej harmonizované normy pre prefabrikované asfaltové pásy pre hydroizoláciu striech, spodnej stavby a parozábrany a v ich kontexte stanovuje požiadavky na konkrétne technické parametre podľa miesta použitia pásu. Norma tak môže slúžiť projektantom, realizačným firmám i investorom ako vodítko pre definovanie obvyklých vlastností asfaltových pásov v podmienkach SR.

Významné je, že sa nad rámec výrobkových harmonizovaných noriem sa STN 73 0605-1 navyše zaoberá aj množstvom asfaltovej hmoty (bez plnív) v krycích vrstvách pásov. K tejto skutočnosti je potrebné povedať, že európske harmonizované normy pre "asfaltové pásy" množstvo asfaltu absolútne nerieši. Bohužiaľ však asfalt je významná zložka pre výrobu týchto výrobkov, majúce podstatný vplyv na zabudovanie pásu a plnenie jeho funkcie v konštrukciách.

Zoznam výrobkov vyhovujúcich označenie GARANCIA KVALITY